select your language*


شروع زمان پذیرش و صدور دعوت نامه تحصیلی از دانشگاه اوکراین

بدین وسیله متقاضیان عزیز میتوانند جهت تحصیل در دانشگاه های زیر اقدام کنند

-دانشگاه بوگامولتس

-دانشگاه پزشکی تاراس شوچنکو

-دانشگاه پزشکی کیف مدیکال

-دانشگاه مهندسی تاراس شوچنکو

-پاتفک

-دانشگاه هوا و فضا

متقاضیان عزیز میتوانند مدارک خودشان را در این لینک بارگذاری کنند

 

Days
Hours
Minutes
Seconds
100% LikesVS
0% Dislikes