تحصیلات در اوکراین

تحصیلات‌ پیش از دانشگاه‌
دوره های تحصیلی
نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی
فهرست دانشگاهها ی کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (معتبر و نامعتبر از سوی وزارت متبوع)
جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه

تحصیلات‌ پیش‌ از دانشگاه‌
‌ آموزش‌ ابتدایی عمومی در کشورهای مستقل مشترک المنافع از هفت‌ سالگی آغاز میشود و به‌ مدت‌ چهار سال‌ ادامه‌ دارد. سپس‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ پنج‌ یا شش‌ ساله‌ آموزش‌ پایه‌ عمومی – حرفه‌ای را طی میکنند و سرانجام‌ وارد دوره‌ دو ساله‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی یا حرفه‌ای میشوند. از این‌ رو طول‌ تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی در این‌ کشورها یازده‌ تا دوازده‌ سال‌ میباشد.

تحصیلات‌ دانشگاهی
مراکز آموزش‌ عالی در کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه به‌ چهار دسته‌ شامل‌ دانشگاه‌های دولتی، مراکز کارآموزی تخصصی، کالجهای دولتی و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالی خصوصی تقسیم‌ میشوند.

مراکز آموزش‌ دولتی شامل‌ دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های صنعتی، مؤ‌سسات‌ کشاورزی، مؤ‌سسات‌ حقوقی، مؤ‌سسات‌ و مراکز پزشکی، تربیت‌ معلم‌ و غیره‌ میباشند.

پذیرش‌ دانشجویان‌ در دانشگاه‌ها توسط‌ کمیته‌ دولتی کشور مربوطه بر اساس‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و قبولی در امتحان‌ ورودی انجام‌ میشود. امتیازهای بدست‌ آمده‌ در امتحان‌ ورودی نیز نقش‌ عمده‌ای در پذیرش‌ دانشجویان‌ دارد. تحصیلات‌ رایگان‌ دانشگاهی فقط‌ شامل‌ افرادی میشود که‌ حد نصاب‌ لازم‌ را در امتحان‌ ورودی دانشگاه‌ مربوط‌ کسب‌ نموده‌ باشند.

تصمیم‌گیری جهت‌ پذیرش‌ دانشجویان‌ خارجی، به‌ عهده‌ مراکز آموزش‌ عالی است. دانشجوی خارجی یک‌ سال‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی که‌ اصولاً‌ تکیه‌ بر فراگیری زبان کشور محل تحصیل و دروس عمومی و علمی پیش نیاز دارد را طی میکند و ملزم‌ به‌ پرداخت‌ شهریه‌ برای تحصیل‌ میباشد.

دوره‌های تحصیلی
: Bakalavr شامل سه‌ و نیم‌ تا چهار سال‌ تحصیل‌ است.
دانشجویان‌ دراین دوره آموزشهای پایه‌ را در رشته های علوم‌ فنی مهندسی، علوم‌ انسانی و هنر میگذرانند و مهارتهای حرفه‌ای کسب‌ میکنند و در کنار آن، دوره‌های تخصصی نیز وجود دارد که‌ در پایان‌ تحصیل‌ منجر به‌ اخذ دیپلم‌های تخصصی میشوند. زمان‌ تدریس‌ بر حسب‌ ساعت‌ میباشد. سال‌ تحصیلی در اغلب‌ دانشگاه‌ها شامل‌ دو نیم‌ سال‌ 17-16 هفته‌ای میباشد که‌ در پایان‌ هر نیم‌ سال‌ 4-3 هفته‌ زمان‌ امتحانات‌ است.

‌: Magister/ Diploma .2 شامل‌ پنج‌ تا شش‌ سال‌ تحصیل‌ است.

این‌ دوره‌ به‌ صورت‌ پیوسته‌ میباشد و شرط‌ ورود به‌ آن، داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان است. دوره‌های 1 الی 2 ساله‌ نیز با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی برگزار میشود.

این‌ دوره‌ شامل‌ مجموعه‌ای از دروس‌ تعیین‌ شده‌ و همراه با ارایه‌ پایان‌نامه‌ تحصیلی میباشد.

: (Ph.D.) Kandidat Nauk .3 شامل‌ سه‌ تا چهار سال‌ تحصیل‌ است.

برای ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی ارشد الزامی است. این‌ دوره‌ پژوهشی و آموزشی میباشد و در پایان‌ دانشجو از رساله پژوهشی دفاع‌ مینماید.

نحوه‌ ارزشیابی مدارک‌ تحصیلی
‌1. مدارک‌Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های معرفی شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس‌ از بررسی علمی که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی و یا مصاحبه‌ علمی است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصیل و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت‌ موفقیت‌ “کارشناسی” ارزشیابی میشوند.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) “غیر قابل ارزشیابی” خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی که به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در کشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، تعداد واحدهای لازم جهت اخذ آزمون توسط کمیسیون تعیین میگردد.

2.مدارک‌Magister/Specialist Diploma صادره‌ از دانشگاه‌های معرفی شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های تحصیلی قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای دروس‌ دانشگاهی، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصیل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی و یا مصاحبه علمی است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان پایان نامه یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت موفقیت “کارشناسی ارشد” ارزشیابی میشوند. در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارک کارشناسی ارشد پیوسته نیز اخذ آزمون از هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ “کارشناسی” باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنین حالتی، متقاضی نمی تواند بعداً تقاضایی برای بررسی مدارک خود در سطح کارشناسی ارشد ارائه نماید.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی ارشد صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) “غیر قابل ارزشیابی” خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در کشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، تعداد واحدهای لازم جهت اخذ آزمون توسط کمیسیون تعیین میگردد.

‌3. مدارک (Ph.D.) Kandidat Nauk صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه، که شروع تحصیل دوره‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمیـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غیراز کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دکتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره 3-1: هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد(مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).

دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .

موضوع آن هم راستا با رساله دکتری باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.

تبصره 3-2: مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) “غیر قابل ارزشیابی” خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری که به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در کشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، علاوه بر لزوم انتشار حداقل یک مقاله برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی دارای نمایه بین المللی منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (وفق ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی مقطع دکتری با تاریخ شروع به تحصیل قبل از نوامبر 2008 – تبصره 3-3)، احراز توانمندیهای علمی- پژوهشی و حرفه ای این دسته از متقاضیان از طریق اخذ آزمون جامع و یا برگزاری جلسه دفاعیه الزامی است.

تبصره 3-3: چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های حوزه یاد شده در مقطع دکتری منوط به ارائه حداقل یک مقاله کامل علمی (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ و دارای نمایه (Index) بین المللی با رعایت شرایط مندرج در تبصره 3-1 می باشد.

چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor) منتشره در کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری اوکراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این که متقاضی ، دانش آموخته کشور منتشر کننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.

‌تبصره3-4‌ : دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های علمی مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نیستند.

منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری اسلامی ایران‌ در مسکو (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دکترا) و تأیید مشاور علمی مستقر در اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ است.

‌تبصره3-5‌ : مدارک‌ موضوع‌ بندهای یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هایی که‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذیل آورده‌ نشده‌ است‌ نیز به‌ شرط‌ آنکه‌ تاریخ‌ اتمام‌ تحصیلات‌ قبل‌ از ژانویه‌ 2002 میلادی باشد بر اساس‌ معیار مذکور در همان‌ بندها بررسی و ارزشیابی میشوند.

‌4. مدارک‌ تحصیلی رشته‌ زبان‌ روسی از دانشگاه‌های معتبر جمهوری اکراین در صورت‌ رعایت‌ سایر ضوابط، از طریق‌ بررسی کیفی (اخذ آزمون، درخواست انتشار مقاله)‌ قابل‌ بررسی میباشد

برای اخذ پذیرش تحصیلی با ما تماس بگیرید.

شماره تماس های ما :
تماس از طریق واتس آپ وایبر
Sandra Files