پیام مدیریت

بسته شدن سایت پذیرش باکو!!!

 

شما میتوانید هم اکنون برای ترم زمستان فقط از کشور های روسیه و اوکراین اقدام کنید .لطفا هرچه زودتر مدارک تحصیلیتان را بفرستید.