دروس زبان روسی :درس دوم

درس دوم

قبل از شروع درس چند واژه پر كاربرد را كه در درس قبلي به شما آموخته شدند تكرار مي كنيم.

سلام مؤدبانه!
Здравствуйте!
سلام دوستانه
Привет!
صبح بخير
Доброе утро!
بعد ازظهر بخير
Добрый день!
عصر بخير
Добрый вечер!
شب بخير
Спокойной ночи!
حالتون چطوره؟
Как дела?
متشكرم!
Спасибо.
متشكرم، خوب، عاليه.
Спасибо, хорошо, отлично.

و حالا چند واژه ديگر را به آنها اضافه مي كنيم:
حالتون چطوره؟
Как дела?
متشكرم، خوب، عاليه.
Спасибо, хорошо, отлично.
و حال شما؟ حال تو؟
А у вас? А у тебя?
تعريفي ندارد.
Неважно.
ئي بد نيست.
Так себе.
صداي حرف Э تقريباٌ مثل صداي الف در كلمه «اسم» و يا صداي حرف «ه» در كلماتي مانند برده، روده، پخته است.
Это
اين
Эхо
پژواك
حرف И روسي مانند صداي حرف «اي» در كلمات فارسي بيم و سيم مي ماند.
Спасибо,
отлично.
حرف К تقريباٌ نزديك به حرف «ك» فارسي در كلمات كار و كتاب است.
Карта
نقشه
Комната
اتاق
اين جاده است، خانه آنجاست،
Это дорога. Там дом.
اين اتاق است، پنجره اينجاست. نقشه و كاغذ آنجاست.
Это комната. Тут окно. Там карта и бумага.
اين مامان و بابا است. و اين برادر است. صبح مامان و بابا خانه هستند.
Это мама и папа. А это брат. Утром мама и папа дома.

لطفاٌ كلمات اين متن را تكرار كنيد:
اين
Это

جاده، راه
Дорога

اتاق
Комната

پنجره
Окно

نقشه
Карта

كاغذ
Бумага

صبح
Утром

و
И

اما، ولي
А

آري، بله
Да

مامان آنجاست؟ بله، مامان آنجاست.
Мама там?— Да, мама там.
بابا خانه است؟ بله، بابا خانه است.
Папа дома,- Да, папа дома.
برادر خانه است؟ بله؟ برادر خانه است.
Брат дома,- Да, брат дома.

در زبان روسي كلمات يك، دو، سه و چند هجايي وجود دارند، غالباٌ تعداد هجاهاي كلمه وابسته است به حروف صدادار يعني كلمه هر قدر حرف صدادار داشته باشد به همان اندازه هجا دارد، اگر كلمه يك هجايي باشد، در اينصورت از يك هجاي ضربه اي تشكيل شده است، مثلاٌ در كلمات дом و он.
نكته مهم در تلفظ كلمات روسي اين است كه تمام حروف صدادار كه ضربه روي آنها نباشد خيلي ضعيف و كوتاه تلفظ مي شوند و حتي ممكن است كيفيت خود را تغيير دهند.
حروف صدادار А, О وقتي ضربه نداشته باشند تقريباٌ يكسان تلفظ مي شوند. مثلاً در كلمات ذيل:
Мама, папа, карта, дома, бумага, комната, это, окно, утром.

در اينجا كلمه Это در ابتداي جمله مي آيد و نقش مبتدا را بازي مي كند.
حرف رابط И اجزاء جمله را بهم پيوند مي دهد و تقريباٌ همراه با كلمه بعدي تلفظ مي شود.
Это мама и папа.
اين مامان و بابا است.
حرف رابط А براي مقايسه يا مقابله كلمات به كار مي رود و همراه با كلمه بعدي خود تلفظ مي شود:
Брат там, а папа тут.
برادر آنجا و پدر اينجاست.
در زبان روسي سه جنس مذكر مونث و خنثي وجود دارد. كلمات مذكر معمولاٌ به حروف بي صدا ختم مي شوند مانند كلمه خانه: дом.
كلمات مونث معمولا به حرف آ ختم مي شوند مانند كلمات бумага, комната.
كلمات خنثي به «او» ختم مي شوند مانند окно. اما كلماتي هستند كه به حرف «آ» ختم مي شوند ولي مذكر هستند مانند برخي از اسامي مردان و كلمه папа پدر كه مذكر است.

برای اخذ پذیرش تحصیلی با ما تماس بگیرید.

شماره تماس های ما :
تماس از طریق واتس آپ وایبر
arad agent

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در pinterest